Regulamin

Niniejsze warunki regulują zasady współpracy pomiędzy firmą Flockati Sp z o.o. , zwaną dalej Dostawcą, a firmą składającą zamówienie, zwaną dalej Zamawiającym. Ogólne Warunki Współpracy pozostają wiążące bez szczególnego zawiadomienia nawet wtedy, gdy zamówienie jest z nimi niezgodne. Odstępstwa od Ogólnych Warunków Współpracy są nieważne bez wyraźnej, pisemnej akceptacji ze strony Dostawcy.

 

Zamówienia:

 

Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej. Zamówienie musi zawierać nazwę Zamawiającego, jego numer NIP, dokładny adres, numery telefonu, adres email oraz imię i nazwisko osoby prowadzącej zamówienie. Podpisanie Ogólnych Warunków Współpracy jest również upoważnieniem Dostawcy do wystawienia faktury VAT bez podpisu Dostawcy oraz przesłanie jej na podany przez Zamawiającego adres email. Nie określa się minimalnej wartości zamówienia!. Wszystkie zamówienia rozpatrywane są z jednakową starannością, niezależnie od ich wielkości. Dostawca dokłada wszelkich starań, aby w pełni realizować zamówienia. W przypadku braku akceptacji Zamawiającego dla częściowych realizacji zamówień, potrzebna jest pisemna adnotacja w zamówieniu. Do momentu całkowitego uregulowania płatności przez Zamawiającego, towar pozostaje własnością Dostawcy.

 

Zdobienia:

 

 Logo firmy, treść nadruku lub haftu i ewentualnie wymagany układ graficzny należy dostarczyć e-mailem lub na innym nośniku elektronicznym wraz z wydrukiem oraz dokładnym opisem wielkości wzoru i kolorów. Przygotowanie projektu niezgodnie z wymaganiami Sprzedającego będzie wiązało się z dodatkowymi opłatami wg aktualnego cennika. Ze względu na specyfikę procesu produkcji, w przypadku zamówień ze zdobieniem, Sprzedający ma prawo dostarczyć +/- 5% zamówionej ilości towaru. Zamawiający zobowiązuje się do przyjęcia dostarczonej ilości i zapłaty za nią. W przypadku wymagania dokładnej ilości zamówionego towaru, Zamawiający zobowiązuje się do poniesienia dodatkowych kosztów z tym związanych. Sprzedający ze swej strony zrobi wszystko, aby ilość ta nie była mniejsza od zamówionej. Przy zamówieniach poniżej 500 sztuk, wykonanie próby do zamówienia jest odpłatne zgodnie z obowiązującym cennikiem. Standardowo odzież z nadrukiem pakowana jest indywidualnie, w woreczki foliowe, a następnie w kartony, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Dotyczy to zamówień na nadruk. Czysta odzież nie jest pakowana indywidualnie. Każdy karton zawiera opis ilości i rozmiarów zawartej w nim odzieży. Każdy inny sposób pakowania wiąże się z dodatkowymi opłatami. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez Sprzedającego produktów w materiałach reklamowych, stronie WWW Sprzedającego, jako części ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek możliwości technicznych Sprzedającego co do jakości druku. Sprzedający ma prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla Zamawiającego.Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich lub/oraz prawa do rejestracji znaku w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za treść logo, nadruków itp., których wykonanie zleci Sprzedającemu. Sprzedający może odmówić wykonania zdobienia, w przypadku gdy jego zdaniem zawiera ono treści o charakterze bezprawnych lub naruszającym prawa autorskie osoby trzeciej. Sprzedający nie przeprowadza weryfikacji zamówienia w zakresie wykorzystywania praw autorskich przez Zamawiającego. W tym zakresie odpowiedzialność Sprzedającego jest wyłączona zarówno wobec Zamawiającego jak i osób trzecich.


Transport:

Dostawca zapewnia bezpłatny transport towarów, w przypadku zamówień o wartości większej niż 6 000 PLN netto. W pozostałych przypadkach koszty transportu ponosi Zamawiający. W przypadku uszkodzenia kartonów lub innej widocznej szkody, Zamawiający jest zobowiązany do adnotacji o uszkodzeniu na liście przewozowym w obecności kuriera. Kurierzy mają obowiązek wnoszenia przesyłek o wadze nieprzekraczającej 31,5 kg. Zgodnie z prawem przewozowym kurierzy nie mają obowiązku wniesienia cięższych paczek.

Reklamacje:

Zamawiający jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia całości towaru bezzwłocznie po odbiorze. Reklamacji podlega wyłącznie towar uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem zaakceptowanym przez Dostawcę. Reklamacje należy składać w formie pisemnej nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania towaru przez Zamawiającego. Reklamacji należy dokonać przed wykonaniem dekoracji na towarze, towar po przetworzeniu nie podlega reklamacji! W przypadku wskazania przez Zamawiającego innego miejsca wysyłki niż siedziba Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia towaru. Reklamacje od firm trzecich nie będą rozpatrywane. Po odsprzedaniu towaru przez Zamawiającego kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za wady towaru przenosi się na Zamawiającego. W przypadku dostawy towaru niewłaściwego lub uszkodzonego (przed dekorowaniem), Zamawiającemu przysługuje bezpłatna wymiana towaru lub uzupełnienie, w razie dostarczenia ilości niezgodnych z zaakceptowanym przez Dostawcę zamówieniem. Zwroty właściwie wydanego i niewadliwego towaru nie będą przyjmowane! Przesyłki odesłane bez wcześniejszego pisemnego zgłoszenia tj. do 7 dni od daty otrzymania towaru, oraz nie posiadające indywidualnego numeru zwrotu, nie będą przyjmowane i zostaną odesłane do nadawcy na jego koszt. Dostawca zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia każdego pisemnego zgłoszenia i poinformowania o ostatecznej decyzji w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Zwrot towaru odbywa się zawsze na koszt Zamawiającego. Opłata manipulacyjna za zwrot towaru to 40% wartości towaru. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki towarów u Producentów

Pozostałe warunki:

Koszty zakupu i transportu próbek ponosi Zamawiający. Odcienie kolorów w katalogu mogą różnić się od kolorów rzeczywistych produktów. Reklamacje wynikłe z tych różnic nie będą uwzględniane. Prosimy sprawdzić rzeczywisty odcień tkaniny. Ceny na produkty Dostawcy podane są w Złotych polskich, bez podatku VAT. Wszelkie zmiany odnoszące się do Ogólnych Warunków Współpracy wymagają formy pisemnej oraz akceptacji Dostawcy i Zamawiającego. Spory powstałe w wyniku realizacji Ogólnych Warunków Współpracy będą załatwiane polubownie. W przypadku braku porozumienia, spór rozstrzygnie Sąd właściwy dla siedziby Dostawcy. W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.